Osuuskunnan säännöt

Voimassa olevat säännöt

1§ Toiminimi ja kotipaikka

Osuuskunnan toiminimi on: InnoOk Osk ja sen kotipaikka on Oulu.

2§ Toimiala

innoOk Osk toimii voittoa tavoittelemattomana yleishyödyllisenä osuuskuntana. Osuuskunnan toimiala on: Innovaatio-, konsultointi- ja kehityspalvelut.  Osuuskunta pyrkii työllistämään osuuskunnan jäseniä sekä luomaan työtä ja toimeentuloa Suomeen ja EU:n alueelle. Jäsentensä osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi osuuskunta järjestää jäsenilleen koulutusta, verkostoitumistilaisuuksia ja itseopiskelumahdollisuuksia.  

Osuuskunta harjoittaa myös esihautomotoimintaa. 

Osuuskunta harjoittaa asiantuntija- ja konsultointipalveluja yritysten ja organisaatioiden toiminnan kehittämiseen ja tukemiseen sekä yrittäjyyden ja osuuskuntatoiminnan edistämiseen liittyviä markkinoinnin, viestinnän, laskentatoimen, hallinnon, tietotekniikan, johtamisen, palvelun, laadun, juridiikan, henkilöstön kehittämisen, kansainvälistymisen, elinkeinotoiminnan, kulttuuritoiminnan ja projektinhallinnan, konsultointi- ja muita palveluja sekä erilaisia kuluttajille ja organisaatioille tarjottavia palveluja.

Lisäksi osuuskunnan toimialaan kuuluu kaikkeen edellä mainittuun liittyvä opetus-, koulutus-, tutkimus-, kustannus- ja julkaisutoiminta sekä erilaisten teematilaisuuksien, tapahtumien ja elämysten järjestäminen. Osuuskunta harjoittaa myös toimialaansa kuuluviin palveluihin liittyvää tuotteiden, varusteiden ja laitteiden markkinointia, maahantuontia, vientiä, valmistusta, tukku- ja vähittäismyyntiä sekä asennus- ja huoltotoimintaa.

Osuuskunta voi harjoittaa toimintaa sekä Suomessa että ulkomailla. Osuuskunnan tavoitteena on luoda myös kansainvälistä liiketoimintaa vaihtotaseen parantamiseksi.
Osuuskunta voi toimintaansa varten omistaa ja hallita myös yrityksiä, osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä kauppaa ja vuokrata niitä. Osuuskunta voi vastaanottaa lahjoituksia ja avustuksia.

3§ Jäsenyyden hakeminen

Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Hallituksen jäsen tai hallituksen valtuuttama henkilö myös haastattelee hakijan henkilökohtaisesti. Hallitus päättää jäseneksi ottamisen edellytyksistä. Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty ja tuleva jäsen hyväksyy voimassa olevat osuuskunnan säännöt ja kulloinkin voimassaolevan jäsensopimuksen sekä on maksanut osuusmaksun. Uusista jäsenistä tiedotetaan jäsenille kuukausittain.

4§ Jäsenyydestä erottaminen

Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Jäsen voidaan erottaa, jos hän on laiminlyönyt jäsenyydestä johtuvan velvollisuutensa tai on toiminut omalla käyttäytymisellä osuuskunnan etua vastaan.

Jäsenelle on toimitettava kirjallinen ilmoitus erottamisperusteesta ja päätöksen tekevästä hallituksen kokouksesta vähintään kuukautta ennen kokousta. Ilmoitus on toimitettava jäsenelle jäsenluetteloon merkittyyn tai muuten osuuskunnan tiedossa olevaan osoitteeseen.

Erotetulla jäsenellä on oikeus vaatia erottamispäätöksen siirtämistä osuuskunnan kokoukselle. Siirtoa koskeva kirjallinen vaatimus on toimitettava tiedoksi osuuskunnan hallituksen jäsenelle, toimitusjohtajalle tai toiminimenkirjoittajalle kuukauden kuluessa siitä, kun erottamispäätöksestä on kirjallisesti ilmoitettu erotetulle hänen jäsenluetteloon merkittyyn tai muutoin osuuskunnan tiedossa olevaan osoitteeseensa. Hallituksella on oikeus omasta aloitteestaankin siirtää asia osuuskunnan kokouksen päätettäväksi. Erotettu saa moittia osuuskunnan kokouksen erottamispäätöstä tuomioistuimessa. Eronneista tai erotetuista jäsenistä tiedotetaan kuukausittain jäsenille.

5§ Jäsenen eroaminen

Jäsen voi erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti osuuskunnalle. Eroilmoitus katsotaan osuuskunnalle toimitetuksi, kun se on annettu tiedoksi hallituksen jäsenelle, toimitusjohtajalle tai muulle, jolla on oikeus yksin tai yhdessä toisen kanssa kirjoittaa toiminimi. Jäsen saa erota osuuskunnasta vasta yhden (1) vuoden kuluttua jäsenyyden alkamisesta.

6§ Jäsenluettelo

Hallituksen on huolehdittava siitä, että osuuskunnan jäsenistä pidetään jäsenluetteloa lain vaatimalla tavalla. Jäsenluettelo ja luettelo entisistä jäsenistä on pidettävä osuuskunnan pääkonttorissa jäsenten ja osuuskunnan velkojien nähtävänä. Jäsenellä ja velkojalla on oikeus saada jäljennös luettelosta tai sen osasta kulujen korvaamista vastaan. Sama oikeus on muillakin, jotka osoittavat etunsa sitä vaativan.

7§ Osuus, osuusmaksu ja osuuspääoma

Jäsen on velvollinen osallistumaan osuuskuntaan yhdellä osuudella. Osuuden nimellisarvo on 50 euroa, minkä suuruisen osuusmaksun jäsenen tulee maksaa yhdessä erässä osuuskunnan osoittamalle pankkitilille 30 päivän kuluessa jäseneksi hyväksymisestä lukien. Osuus kirjataan kokonaisuudessaan osuuspääomaan. Jäsenen erotessa jäsen saa maksamansa osuusmaksun (50€) takaisin, osuusmaksulle ei makseta korkoa.
Osuuspääoman alentamisesta päättää osuuskunnan kokous hallituksen ehdotuksen pohjalta. Rahastoista jaettaviin varoihin ei osuuskunnan jäsenillä ole oikeutta.

8§ Lunastuslauseke

Osuuskunnalla on velvollisuus lunastaa osuuskunnan toiminnasta poistuneen jäsenen osuus, eikä osuuksia voi siirtää. Jäsenen itse erotessa käytetään pykälässä 5§ kuvattua menetelmää. Mikäli jäsen erotetaan pykälän 4§ mukaisesti, osuuskunta lunastaa jäsenen osuuden. Lunastus tapahtuu käyttämällä joko vapaata pääomaa tai osuuspääomaa hallituksen päätöksen mukaan. Lunastushinta on jäsenen maksama osuusmaksu (50€), jolle ei makseta korkoa.

9§ Vuosimaksu

Osuuskunnan vuosimaksusta päätetään osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa hallituksen ehdotuksen pohjalta.

10§ Vapaaehtoinen osuus

Jäsen voi osallistua osuuskuntaan yhdellä tai useammalla vapaaehtoisella osuudella sen mukaan kuin osuuskunnan kokous siitä päättää. Hallitus voi niin ikään päättää asiasta, jos osuuskunnan kokous on valtuuttanut hallituksen tekemään tällaisia päätöksiä. Valtuutus voidaan antaa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Vapaaehtoinen osuus palautetaan jäsenille aikaisintaan vuoden ja viimeistään kymmenen vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä lukien, jolloin kukin osuus on jäseniltä saatu. Jos jäsenyys lakkaa sitä ennen, jäsen saa osuuden takaisin samalla kertaa kuin osuusmaksunsa.

11§ Ylimääräinen maksu

Osuuskunnan kokous voi yksinkertaisella enemmistöllä päättää ylimääräisen maksun perimisestä osuuskunnan toiminnan aikana lainana osuuskunnan vakavaraisuuden parantamiseksi, velkojen maksamiseksi tai investointien rahoittamiseksi. Lainaa otetaan jäseniltä yhdenvertaisuutta noudattaen joko osuuksien mukaisessa suhteessa tai sen mukaan kuin kukin jäsen on päättyneen tilikauden aikana käyttänyt hyväkseen osuuskunnan palveluksia tahi samanaikaisesti molemmilla näillä perusteilla.

Kunkin tilikauden aikana voidaan lainaa määrätä jäsenen yhtenä tai useampana eränä suoritettavaksi yhteensä enintään jäsenen osuuksien kaksinkertainen nimellismäärä. Perityt lainaerät palautetaan jäsenille aikaisintaan vuoden ja viimeistään kymmenen vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä lukien, jolloin kukin lainaerä on jäseniltä peritty. Jos jäsenyys lakkaa sitä ennen, jäsen saa lainan takaisin samalla kertaa kuin osuusmaksunsa. Laina saadaan palauttaa samoin yleisin edellytyksin kuin osuusmaksu.

12§ Lisämaksuvelvollisuus

Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan veloista eivätkä sen muistakaan velvoitteista.

13§ Rahastot

Osuuskunnalla on vararahasto. Vararahastoon on siirrettävä viisi prosenttia taseen osoittamasta tilikauden ylijäämästä, josta on vähennetty taseen osoittama tappio edellisiltä tilikausilta. Vararahaston alentamisesta päättää osuuskunnan kokous hallituksen ehdotuksen pohjalta. Rahastoista jaettaviin varoihin ei osuuskunnan jäsenillä ole oikeutta.

14§ Ylijäämä

Sen jälkeen, kun ylijäämästä on siirretty vararahastoon edellä 13 §:ssä edellytetty määrä, muu osa jakokelpoisesta ylijäämästä merkitään vapaan pääoman rahastoon, jota käytetään osuuskunnan palvelujen kehittämiseen tai osuuskunnan toiminnan rahoittamiseen tai luovutetaan yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Jäsenillä ei ole oikeutta osuuskunnan ylijäämään.

15§ Osuuskunnan palveluistaan perimät maksut

Osuuskunnan hallitus päättää tarvittaessa varsinaisille jäsenille tuotettujen palvelujen hinnoista.

16§ Osuuskunnalle tilitettävä osuus palkkioista/toimeksiannoista

Osuuskunnan jäsen tai osuuskunnan kautta tehdyistä toimeksiannoista (henkilö/yritys/yhteisö) osuuskunnalle maksetaan sovittu osuus. Osuuskunnan hallitus päättää tästä osuudesta.

17§ Jäsenen oikeus ja velvollisuus käyttää osuuskunnan palveluja

Jäsenellä on oikeus käyttää osuuskunnan palveluja.

Mikäli hallitus toteaa yksimielisesti, että jäsenen toiminta aiheuttaa selkeän eturistiriidan osuuskunnan toiminnan kanssa, on hallituksella oikeus ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin tämän eturistiriidan vaikutusten hallitsemiseksi.

18§ Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää osuuskunnan palveluja

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen hallituksen toimeksianto ja tapauskohtaisen päätöksen luvalla muutkin kuin jäsenet.

19§ Osuuskunnan kokoukset ja kokousmenettely

Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa osuuskunnan asioissa osuuskunnan kokouksissa. Kokoukset ovat joko varsinaisia tai ylimääräisiä osuuskunnan kokouksia. Varsinainen osuuskunnan kokous on pidettävä kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen osuuskunnan kokous on pidettävä, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta. Ylimääräinen kokous on myös pidettävä, jos tilintarkastaja tai jäsenet, jotka edustavat vähintään kymmenesosaa jäsenten koko äänimäärästä, kirjallisesti sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten, tai jos se lain mukaan on muutoin pidettävä. Kokouskutsu on toimitettava neljäntoista (14) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikkakunnalla, ellei hallitus erikseen päätä toisin. Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni.

Osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaa enemmän kuin puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Vaaleissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Sama koskee vaalia, jossa on valittavana samalla kertaa useita henkilöitä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla ja muissa asioissa päätökseksi tulee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksessa pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjaan on merkittävä kokouksessa tehdyt päätökset sekä milloin päätöksestä on äänestetty ja äänestyksen tulos. Puheenjohtajan ja vähintään yhden kokouksen valitseman pöytäkirjan tarkastajan on allekirjoitettava pöytäkirja.

Pöytäkirja on saatavilla viimeistään kolmen viikon kuluttua kokouksesta.

Pöytäkirjat on säilytettävä luotettavalla tavalla. Jäsenellä on osuuskunnan kulut korvattuaan oikeus saada jäljennös kokouksen pöytäkirjasta tai sen osasta.

20§ Kutsu osuuskunnan kokoukseen

Kutsu osuuskunnan kokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta sähköpostitse jokaiselle jäsenelle. Jäsenten velvollisuus on toimittaa voimassa oleva sähköpostiosoite hallitukselle. Tarvittaessa osuuskunta auttaa sähköpostiosoitteen hankkimisessa. Osuuskunta ei kuitenkaan vastaa tässä tapauksessa jäsenten tietoliikennekustannuksista.

21§ Varsinainen osuuskunnan kokous

Osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa on sen asianmukaisesti järjestäydyttyä,

1. esitettävä
– toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus, toiminnantarkastuskertomus mikäli toiminnantarkastaja on valittu
2. päätettävä
– tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
– toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta
– vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta
– hallituksen jäsenten lukumäärästä ja heidän palkkioistaan ja kustannustensa korvauksista, sekä
3. valittava
– hallituksen jäsenet
– tarvittaessa toiminnantarkastaja
– tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

22§ Jäsenen aloiteoikeus

Jäsenellä on oikeus saada osuuskunnan kokoukselle lain mukaan kuuluva asia osuuskunnan kokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

23§ Hallitus

Osuuskunnalla on hallitus, johon kuuluu kolmesta viiteen varsinaista jäsentä.

Hallitus muodostetaan osuuskunnan jäsenistä. Osuuskunnan kokous voi kuitenkin kahden kolmasosan määräenemmistöllä valita hallituksen jäseneksi myös osuuskunnan ulkopuolisen täysivaltaisen henkilön. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan. Hallitus voi myös nimetä tarvittaessa osuuskunnalle toimitusjohtajan.

Hallituksen jäsen voi halutessaan erota kesken kauden ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle kuukautta ennen eroamispäiväänsä. Hallituksen on, niin harkitessaan tai, jos jäsenten lukumäärä on alentunut alle vähimmäismäärän, kutsuttava yhden kuukauden kuluessa koolle ylimääräinen osuuskunnan kokous hallituksen täydentämistä varten.

24§ Hallituksen kokoukset

Hallituksen puheenjohtajan tulee huolehtia, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Toimitusjohtajalla on, vaikka hän ei olisikaan hallituksen jäsen, oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa, jollei hallitus määrätyssä asiassa toisin päätä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut tai, äänten mennessä tasan, johon puheenjohtaja yhtyy. Hallituksen puheenjohtajan vaalissa äänten mennessä hallituksessa tasan puheenjohtaja valitaan arvalla.

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa hallituksen puheenjohtajan lisäksi yksi hallituksen siihen valitsema jäsen. Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.

25§ Hallituksen tehtävät

Hallituksen on edistettävä osuuskunnan etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita osuuskuntalain ja näiden sääntöjen mukaisesti. Hallitus huolehtii osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen on myös huolehdittava siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus voi myös tarvittaessa valita osuuskunnalle ulkopuolisen neuvonantajan, josta tiedotetaan osuuskunnan jäsenille.

Tämän lisäksi hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa:
– ottaa ja erottaa toimitusjohtaja ja päättää hänen palkka- ym. eduistaan ja muista hänen toimisuhteensa ehdoista
– kutsua koolle osuuskunnan kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat, laatia tilinpäätös
– laatia ehdotus toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta.
-osuuskunnan nimissä tehtävien tarjousten hyväksyminen

26§ Toiminimen kirjoittaminen

Osuuskuntaa edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden osuuskunnan edustamiseen.

27§ Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan toimivaltuudet

Hallitus päättää osuuskunnan puheenjohtajan ja toimitusjohtajan toimivaltuuksista tehdä investointeja ja sopimuksia. Toimivaltuudet vahvistetaan kirjallisesti aina kun puheenjohtaja tai toimitusjohtaja vaihtuu, tai tilanteen muuten vaatiessa.

28§ Toimitusjohtaja

Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja, jos hallitus niin päättää. Toimitusjohtajalta on saatava päivätty ja allekirjoitettu suostumus tehtävään. Toimitusjohtajan on edistettävä osuuskunnan etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita osuuskuntalain ja näiden sääntöjen mukaisesti. Toimitusjohtajan tulee hoitaa päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimiin, jotka osuuskunnan toiminnan laajuuden ja laadun huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia, toimitusjohtaja voi ryhtyä vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut kirjallisesti tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta osuuskunnan toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa on hallitukselle niin pian kuin mahdollista annettava toimenpiteestä tieto.

Toimitusjohtaja voi huolehtia osuuskunnan kirjanpidon toteutumisesta ja varainhoidon luotettavuudesta, mikäli hallitus näin hänen suostumuksellaan päättää.

Toimitusjohtajalla on oikeus edustaa osuuskuntaa edellä mainituissa toimivaltaansa kuuluvissa asioissa.

29§ Immateriaali oikeudet

Immateriaali oikeuksien (Intellectual Property Rights) mahdollinen siirtyminen osuuskunnalle on sovittava kirjallisesti erikseen.

30§ Tilikausi ja tilinpäätös

Osuuskunnan tilikausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.12. Osuuskunnan ensimmäinen tilikausi on perustamisasiakirjan päiväyksestä kuluvan vuoden loppuun 31.12. Mikäli osuuskunnalle on valittu tilintarkastaja, on tilinpäätös toimitettava vähintään kuukautta ennen varsinaista osuuskunnan kokousta tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen varsinaista osuuskunnan kokousta.

31§ Osuuskunnan purkaminen, selvitystila, rekisteristä poisto ja säästön jakaminen

Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta, selvitystilaan asettamisesta ja rekisteristä poistamiseksi tehdään osuuskunnan kokouksessa. Päätös on pätevä, jos sitä kannattaa vähintään kaksi kolmasosa annetuista äänistä. Jos osuuskunta puretaan, sen omaisuuden säästö jaetaan yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

32§ Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä, ellei laissa tai näissä säännöissä ole muuta säädetty, jos sitä kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.